PENYELIDIKAN | INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL (IPSAS)

» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

Program penyelidikan IPSAS memfokuskan kepada bidang Pembangunan Belia dan Komuniti yang dilaksanakan di bawah tiga laboratori. Setiap laboratori diterajui oleh seorang Ketua Laboratori dan dibantu oleh Felo Penyelidik, Pasca Doktoral, Penyelidik Bersekutu, Pegawai Penyelidik dan/atau Pegawai Penyelidik Sosial.

WXCdPAF~